Theologische kern CWN-CWJ vastgelegd

Het bestuur van CWN-CWJ heeft de theologische kern van CWN-CWJ vastgelegd. Daarvoor is het eerst besproken met het programmateam en tijdens de najaarsconventie met een gemêleerde werkgroep. De vrucht van deze besprekingen is vastgelegd in een missie en een aantal theologische richtingaanwijzers die de beweging kenmerken.

Missie
De CWN is oefenruimte voor het leren kennen en ervaren van de Heilige Geest en dit waar mogelijk te delen met de kerken in Nederland. Daarbij wil ze deelnemers aan haar activiteiten stimuleren om in eigen leef-, werk – en kerkelijke omgeving uit te dragen wat ze ontvangen hebben.

Theologische richtingwijzers
Alle generaties worden, op een bij hen passende, vrolijke, manier, toegerust tijdens bijeenkomsten en activiteiten van de CWN-CWJ. Denk daarbij aan conventies, kampen, weekenden enz.
Kernwoorden zijn: ontmoeting, onderwijs, maaltijd/Maaltijd, vrolijkheid, leren, vieren, stilte, creativiteit en openheid voor de Geest, zegening en gebed.
Vervolgens worden we weer uitgezonden naar onze leef-, werk- en kerkelijke omgeving.

Er is aandacht voor en concentratie op de Heilige Geest in al zijn/haar facetten. We richten ons op wat de Geest ons wil schenken in het gewone, dagelijkse leven (o.a. gaven en vrucht van de Geest). De Geest wil ons betrekken in het leven dat nu al in Jezus Christus is. Daarbij zijn de liefde en de vernieuwing de kern. We oefenen ons om dát te herkennen. Daarnaast kunnen bijzondere uitingen van de Geest voorkomen (o.a. klanktaal, vervulling of doop met de Geest, profetie, rusten in de Geest). Het zijn gaven waarvoor we ons openen en die we in verwondering en dankbaarheid ontvangen. Woorden en beelden die we in de vieringen delen worden getoetst.

Wij hebben de Geest nodig op de trektocht door het leven. Als een geschenk. Daarbij erkennen we dat het leven, de kerk en de schepping nog gebroken en niet perfect zijn en dat God met Zijn Geest onderweg en aan het werk is.

Naast persoonlijke geloofsgroei zijn inclusie, sociale gerechtigheid  en heelheid van de Schepping belangrijk voor de CWN-CWJ. Dat betekent dat we iedereen willen verwelkomen en dat talenten en gaven van jong en oud ingeschakeld worden. Ook houdt het in dat we verder kijken dan onze eigen belangen en ons eigen leven. De kerk is een wereldkerk, God heeft de hele wereld op het oog.  We kiezen daarbij voor een open en inclusief geloofsklimaat: in liturgie, liederenkeuze en muziekstijl komt dit tot uiting. Het gesprek over deze thema’s blijven we met elkaar voeren.

We zijn verankerd in de Bijbel, het Woord van God. We zijn verbonden met de kerk van eeuwen en met de gelovigen die ons zijn voorgegaan. Wij geloven in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij hechten aan goede toetsing en academisch verantwoorde doordenking  en reflectie van charismatische theologie en praktijk met ruimte voor eigen mening en oordeelsvorming. Wij zoeken ernaar hoe de Geest ons leidt en vernieuwt.

We zijn verbonden met de kerk. Dat komt tot uiting in het feit dat we hechten aan ambtelijke vertegenwoordiging en verankering. Binding aan het ambt maakt duidelijk dat de zegen niet afhankelijk is van de zegenende persoon maar van God alleen.  Zegening, ziekenzalving, genezing en heling liggen ten diepste níet in ons vermogen, maar zijn een geschenk van de Heilige Geest. Ambtelijke orde en vrijheid sluiten elkaar niet uit: voor een taak van zegenen of ziekenzalving kun je op conventies of kampen een speciale toerusting ontvangen. De CWN wil een oefenplaats zijn, de oefenruimte om gaven in te zetten wordt gegeven. Zo zoeken we steeds een balans.

Er is een onderliggende stroming van oecumenische openheid in de CWN. We staan open voor deelnemers uit de volle breedte van de christelijke kerk. Vanuit de dialoog met andere christenen zoeken we naar vormen om die verbinding gestalte te geven.  Op dit moment is er een stevige verbinding met de PKN en de OKK. We zoeken steeds naar nieuwe verbindingen.

Categorie: Nieuws en evenementen.